wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » MAN2 » CDP Trucks - Diagnostyka Serwis MAN Cats F2000 L2000 LE2000 M2000 TGA TGL TGM TGS TGX A20 A21 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A35 A39 A66 A67 A69 A72 A77 A A7
CDP Trucks - Diagnostyka Serwis MAN Cats F2000 L2000 LE2000 M2000 TGA TGL TGM TGS TGX A20 A21 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A35 A39 A66 A67 A69 A72 A77 A A7

CDP Trucks - Diagnostyka Serwis MAN Cats F2000 L2000 LE2000 M2000 TGA TGL TGM TGS TGX A20 A21 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A35 A39 A66 A67 A69 A72 A77 A A7

Dostępność: Dostępny

Koszt wysyłki: od 24,60 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier - 24,60 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Stan magazynowy:

Cena: 13 900,00 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

 • Opis produktu
 • Recenzje produktu (0)

Autocom CDP+ Trucks


 

Autocom CDP+ Trucks to profesjonalny tester przeznaczony do kompleksowej diagnostyki systemów elektroniki samochodowej. Dołączone oryginalne oprogramowanie z możliwością aktualizacji przez internet lub z CD jest bardzo proste w obsłudze. Program i wieloprotokołowe urządzenie CDP+ pozwalają na dostęp do wszystkich elektronicznych systemów w samochodzie diagnozując je z dokładnością porownywalną do testerów fabrycznych. Cała elektronika urządzenia znajduje się w aluminiowej obudowie z gumowymi nakładkami które chronią urządzenie przed skutkami upadku. Elektronika pozwala na pracę w zmiennych warunkach atmosferycznych. Kabel 16PIN tzw. OBD2 jest wymienny, posiada wbudowaną diodę LED co jest bardzo przydatne przy odnajdywaniu złącza diagnostycznego. Urządzenie posiada system informowania o niskim stanie naładowania akumulatora. CDP+ posida kartę pamięci na której dzięki funkcji Fligh Record można rejestrować diagnozowane parametry aby później móc analizować je na komputerze. Oprogramowanie instaluje się bezpośrednio z płyty DVD, działa na komputerach PC/Laptop oraz PPC. Ważność oprogramowania nigdy nie wygasa a aktualizacje nie są przymusowe. Działa bezprzewodowo poprzez Bluetooth. W przypadku posiadania ciągłości aktywnej licencji gwarancja dożywotnia.

Oprogramowanie m.in. pozwala na:
- Odczyt/Zapisywanie/Archiwizacje/Kasowanie zapisanych usterek.
- Odczyt parametrów bieżących tzw. LiveData
- Prezentacje parametrów w postaci cyfrowej i graficznej.
- Możliwość rejestrowania i archiwizacji przebiegu diagnozy na kartę Micro SD (Flight Record).
- Aktywacja elementów wykonawczych.
- Adaptacje / Nastawy podstawowe
- Programowanie immobilizerów, pilotów, wtryskiwaczy, TPMS, itp.
- Automatyczne skanowanie sterowników (ISS)
- Kasowanie przeglądów, inspekcji serwisowych.
- Awaryjne wypalanie DPF / FAP


Pełna zgodność ze wszystkimi obecnie stosowanymi protokołami diagnostyki pokładowej: EOBD/OBD II (SAE J1850 PWM i VPW, ISO 9141-2, KWP2000 ISO 14230, J2284 CAN, CAN ISO 15765)Szczegółowa lista obsługiwanych modeli i sterowników TU

Oprogramowanie m.in. pozwala na:
- Odczyt/Zapisywanie/Archiwizacje/Kasowanie zapisanych usterek.
- Odczyt parametrów bieżących tzw. LiveData
- Prezentacje parametrów w postaci cyfrowej i graficznej.
- Możliwość rejestrowania i archiwizacji przebiegu diagnozy na kartę Micro SD (Flight Record).
- Aktywacja elementów wykonawczych.
- Adaptacje / Nastawy podstawowe
- Programowanie immobilizerów, pilotów, wtryskiwaczy, TPMS, itp.
- Automatyczne skanowanie sterowników (ISS)
- Kasowanie przeglądów, inspekcji serwisowych.
- Awaryjne wypalanie DPF / FAP


Pełna zgodność ze wszystkimi obecnie stosowanymi protokołami diagnostyki pokładowej: EOBD/OBD II (SAE J1850 PWM i VPW, ISO 9141-2, KWP2000 ISO 14230, J2284 CAN, CAN ISO 15765)

CDP (Com­pact Dia­gno­stic Part­ner) to nie­dro­gie i łatwe w uży­ciu narzę­dzie dia­gno­styczne. Współ­pra­cu­jąc z kom­pu­te­rem klasy PC, bądź Pocket PC (palm­top) sta­nowi wyjąt­kowo uży­teczne narzę­dzie dla każ­dego nie­za­leż­nego warsz­tatu. Możesz wyko­ny­wać dia­gno­stykę seryjną (OBD/OBDII/eOBD), odczytać/skasować kody błę­dów, wyko­nać reset ser­wi­sowy, odczy­tać dane bie­żące, wyko­ny­wać akty­wa­cje, regu­la­cje oraz pro­ce­dury kodo­wa­nia. Urzą­dze­nie jest wypo­sa­żone w 16 pinowy prze­wód połą­cze­niowy (J1962/ISO 15031-1) i moż­liwe jest dopo­sa­że­nie w kom­plet złą­czy do star­szego typu pojaz­dów euro­pej­skich. Obsłu­guje 56 marek i ponad 10000 modeli samo­cho­dów.

Dia­gno­styka OBD/OBD II/EOBD

CDP + (Com­pact Dia­gno­stic Part­ner) to nie­dro­gie i łatwe w uży­ciu narzę­dzie dia­gno­styczne. Współ­pra­cu­jąc z kom­pu­te­rem klasy PC, sta­nowi wyjąt­kowo uży­teczne narzę­dzie dla każ­dego nie­za­leż­nego warsz­tatu. Możesz wyko­ny­wać dia­gno­stykę seryjną (OBD/OBDII/eOBD), odczytać/skasować kody błę­dów, wyko­nać reset ser­wi­sowy, odczy­tać dane bie­żące, wyko­ny­wać akty­wa­cje, regu­la­cje oraz pro­ce­dury kodo­wa­nia. Urzą­dze­nie jest wypo­sa­żone w 16 pinowy prze­wód połą­cze­niowy (J1962/ISO 15031-1) i moż­liwe jest dopo­sa­że­nie w kom­plet złą­czy do star­szego typu pojaz­dów euro­pej­skich. Obsłu­guje 58 marek i ponad 10000 modeli samo­cho­dów.

FUNK­CJE URZĄ­DZE­NIA – MOŻ­LI­WO­ŚCI DIA­GNO­STYCZNE

Dia­gno­styka OBD/OBD II/EOBD

Obsłu­gi­wane sys­temy

W zależ­no­ści od modelu i wypo­sa­że­nia pojazdu można dia­gno­zo­wać nastę­pu­jące systemy/układy:

 • sil­nik (zapłon, wtrysk, ZI, ZS),
 • Air-bag,
 • ABS,
 • SRS,
 • auto­ma­tyczna kli­ma­ty­za­cja,
 • auto­ma­tyczna skrzy­nia bie­gów,
 • elek­tro­niczne zawie­sze­nie,
 • kon­troli trak­cji,
 • immo­bi­li­zer,
 • instru­ment (deska wskaź­ni­ków),
 • funk­cje kom­fortu, itd.

Funk­cje urzą­dze­nia

Pod­sta­wowe funk­cje dia­gno­styczne:

 • Dia­gno­styczne kody uste­rek (DTC): odczyt i kaso­wa­nie
 • Para­me­try bie­żące (rze­czy­wi­ste)
 • Para­me­try w for­mie gra­ficz­nej, w for­mie listy pre­de­fi­nio­wa­nej bądź utwo­rzo­nej przez użyt­kow­nika
 • Ste­ro­wa­nie ele­men­tami wyko­naw­czymi – aktu­ato­rami
 • Auto­test, regu­la­cje

Pozo­stałe funk­cje:

 • Pro­gra­mo­wa­nie
 • Adap­ta­cje
 • Kodo­wa­nie immo­bi­li­zera, kodo­wa­nie klu­czy­ków w wybra­nych markach/modelach
 • Funk­cja reje­stra­tora danych
 • Inne zależne od marki i modelu

1. Odczyt i kaso­wa­nie kodów uste­rek (DTC)
Umoż­li­wia odczyt oraz kaso­wa­nie kodów błę­dów zare­je­stro­wa­nych przez ste­row­nik.


2. Para­me­try rze­czy­wi­ste
Umoż­li­wia odczyt danych czasu rze­czy­wi­stego. Para­me­try te mogą być przed­sta­wione w kilku for­mach:

Para­me­try w for­mie listy pre­de­fi­nio­wa­nej:

Two­rze­nie listy użyt­kow­nika:

Para­me­try w for­mie gra­ficz­nej:

3. Ste­ro­wa­nie ele­men­tami wyko­naw­czymi – aktu­ato­rami.
Funk­cja ta wymu­sza uru­cho­mie­nie poszcze­gól­nych ele­men­tów wyko­naw­czych.

4. Regu­la­cje
Funk­cja ta jest wyma­gana do zakoń­cze­nia pro­ce­dury wymiany/ naprawy uszko­dzo­nych czę­ści, bądź pod­czas wyko­ny­wa­nia prac ser­wi­so­wych.

5. Kodo­wa­nie
Umoż­li­wia zapis nowych infor­ma­cji do ste­row­nika.

6. Widok Menu głów­nego

7. Funk­cja info
Pomaga w odna­le­zie­niu złą­cza dia­gno­stycz­nego, odpo­wied­niego prze­wodu komu­ni­ka­cyj­nego oraz zna­le­zie­niu odpo­wied­niej funk­cji w pro­gra­mie.

7. Pomoc

8. Reje­stra­tor danych

9. ISS – Inte­li­gentne Ska­no­wa­nie Sys­temu
Funk­cja ska­no­wa­nia sys­te­mów samo­dziel­nie roz­po­znaje ste­row­niki i nawią­zuje z nimi komu­ni­ka­cję. Wystar­czy okre­ślić rodzaj paliwa zasi­la­ją­cego sil­nik (ben­zyna bądź die­sel) a ISS prze­ska­nuje wszyst­kie dostępne ste­row­niki zain­sta­lo­wane w pojeź­dzie

10. Latarka LED we wtyku OBD2

11. Dio­dowy wskaź­nik wie­lo­funk­cyjny
Uka­zuje stan połą­cze­nia z pojaz­dem, z kom­pu­te­rem PC, ostrzega o niskim sta­nie nała­do­wa­nia aku­mu­la­tora, infor­muje o eta­pie reje­stra­cji danych.

Ciężarowe, dostawcze:
- Allison
- Chevrolet
- Citroen
- Dacia
- DAF
- EvoBus Chassis
- Fiat
- Ford
- Generig Bus Systems
- Hyundai
- Isuzu
- Iveco
- Iveco Trucks
- Kia
- Mahindra / Renault
- MAN
- MAN Bus Chassis
- Mazda
- Mercedes
- Mercedes Truck
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel / Vauxhall
- Peugeot
- Renault Trucks
- Scania
- Scania Bus Chassis
- Seat
- Skoda
- Toyota
- Trailers:
- Haldex ECU, EBS
- Knorr  ECU, ABS, EBS
- Wabco ECU, ABS, EBS, ECAS, TCE,
- Volkswagen
- Volvo Bus chassis
- Volvo Trucks

AKTU­ALI­ZA­CJA OPRO­GRA­MO­WA­NIA

Aktu­ali­za­cje do urzą­dze­nia Auto­com CDP + są dostar­czane nie­od­płat­nie przez rok czasu od dnia zakupu urzą­dze­nia (3 edy­cje na pły­tach DVD). Po wyga­śnię­ciu okresu bez­płat­nej sub­skryp­cji opro­gra­mo­wa­nia ist­nieje moż­li­wość odpłat­nego prze­dłu­że­nia, lecz w przy­padku, gdy sub­skryp­cja wyga­śnie, urzą­dze­nie będzie nadal pra­co­wało, z ostat­nim zain­sta­lo­wa­nym opro­gra­mo­wa­niem (nie zablo­kuje się)

SPE­CY­FI­KA­CJA / WYPO­SA­ŻE­NIE

Wygląd zewnętrzny

 • Obu­dowa: Alu­mi­nium oraz two­rzywo sztuczne
 • Wymiary: dług. 180 mm; szer. 90 mm; wys. 30 mm
 • Masa: 0,5 kg

Spe­cy­fi­ka­cja tech­niczna

 • Pobór prądu: 100 mA
 • Tem­pe­ra­tura pracy: 0-50C
 • Zasi­la­nie: 10-32 V

Wyma­ga­nia sys­te­mowe

Mini­malne

 • Intel® Pen­tium ® II 400 MHz (lub podobny)
 • Win­dows 7, Win­dows Vista®, Win­dows 2003 Server, Win­dows® XP (*) SP3
 • 128-512 MB RAM (w zależ­no­ści od sys­temu ope­ra­cyj­nego)
 • 500 MB wol­nej prze­strzeni dys­ko­wej
 • Ekran o roz­dziel­czo­ści 800 X 600
 • Napęd DVD
 • Blu­eto­oth – moż­liwe jest zasto­so­wa­nie zewnętrz­nego Blu­eto­oth dołą­cza­nego do złą­cza USB
 • Micro­soft .NET Fra­me­work 3.5 lub póź­niej­szy (zawarte w pliku insta­la­cyj­nym)
 • Adobe Acro­bat Reader 4.0 lub póź­niej­szy

Zale­cane

 • Intel® Pen­tium ® 4 1.7 GHz lub lep­szy (lub podobny)
 • Win­dows 7, Win­dows Vista®, Win­dows® XP (*) SP3
 • 1024-2048 MB RAM (w zależ­no­ści od sys­temu ope­ra­cyj­nego)
 • 500 MB wol­nej prze­strzeni dys­ko­wej
 • Ekran o roz­dziel­czo­ści 1024 X 768 lub lep­szy
 • Napęd DVD
 • Blu­eto­oth – moż­liwe jest zasto­so­wa­nie zewnętrz­nego Blu­eto­oth dołą­cza­nego do złą­cza USB
 • Micro­soft .NET Fra­me­work 3.5 lub póź­niej­szy (zawarte w pliku insta­la­cyj­nym)
 • Adobe Acro­bat Reader 4.0 lub póź­niej­szy

(*) Win­dows® XP Media Cen­ter Edi­tion oraz jego inne wer­sje nie są obsłu­gi­wane!

Wypo­sa­że­nie

Urzą­dze­nie Auto­com CDP + można zaku­pić w dwóch wer­sjach wypo­sa­że­nia.
Opcja pod­sta­wowa zawiera urzą­dze­nie CDP + z prze­wo­dem 16pinowym, płytę z opro­gra­mo­wa­niem, kartę pamięci microSD.

Opcja roz­sze­rzona zawiera:

Zawar­tość zestawu pod­sta­wo­wego oraz walizkę z zesta­wem prze­wo­dów do star­szych euro­pej­skich pojaz­dów:

 


Zestaw zawiera:
- Głowica CDP+
- Przewód uniwersalny OBDII
- Przewód komunikacyjny USB
- Karta pamięci Micro SD 2GB
- Oprogramowanie na płycie DVD wersja Trucks
- Roczna bezpłatna aktualizacja oprogramowania (trzy wydania w roku)

Uwaga!!! Gwarancja jest dożywotnia jeśli masz ciągłość aktualizacji!!!Masz Pytania? Wątpliwości? Dzwoń!!! 696 930 696 lub 530 894 984

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl