wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin SKLEPU

Regulamin SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego
działającego pod domeną: www.motodiagnostyka.com.
Podmiotem prowadzącym sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego
www.motodiagnostyka.com oraz Administratorem sklepu internetowego jest firma:

MOTO DIAGNOSTYKA Marcin Marszałek
adres: Kicin ul. Szkolna 32, 62-004 Czerwonak
tel. +48 696 930 696 lub 530 894 984
e-mail: sklep@motodiagnostyka.com

Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod
numerem NIP: 6711680937, REGON: 301409874
 
Niniejszym Regulamin podzielony jest na dwie części:
1) Część A – mająca zastosowanie w obrocie profesjonalnym,
2) Część B – mająca zastosowanie w sprzedaży konsumenckiej.
A. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO POD
ADRESEM WWW.MOTODIAGNOSTYKA.COM STOSOWANY W
OBROCIE PROFESJONALNY PRZEZ INTERNET (dalej: Regulamin dla
przedsiębiorców)
I. Wyjaśnienie pojęć stosowanych w Regulaminie dla przedsiębiorców
Następujące zwroty i wyrażenia zawarte w niniejszym Regulaminie dla przedsiębiorców, niezależnie
od tego czy w dalszej części Regulaminu dla przedsiębiorców zostaną użyte w liczbie pojedynczej czy
mnogiej, oznaczają odpowiednio:
1) RdP – niniejszy Regulamin dla przedsiębiorców, tj. część A Regulaminu Sklepu
Internetowego prowadzonego pod adresem WWW.MOTODIAGNOSTYKA.COM,
2) MOTO DIAGNOSTYKA – Marcin Marszałek prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą: MOTO DIAGNOSTYKA Marcin Marszałek, Kicin ul. Szkolna 32, 62-004 Czerwonak,
NIP: 6711680937, REGON: 301409874, który, jako sprzedający, zawiera Umowę
z Kupującym,
3) Kupujący – przedsiębiorca, który zawiera z MOTO DIAGNOSTYKĄ Umowę,
4) Strony – łącznie MOTO DIAGNOSTYKA i Kupujący,
5) Umowa – każda umowa sprzedaży Towarów zawarta przez MOTO DIAGNOSTYKĘ jako
sprzedającego i Kupującego, na warunkach określonych w RdP,
6) Towar – oferowane przez MOTO DIAGNOSTYKĘ do sprzedaży artykuły do diagnostyki
pojazdów lub inne rzeczy, będące przedmiotem Umowy pomiędzy MOTO DIAGNOSTYKĄ
jako sprzedającym a Kupującym, na warunkach określonych w RdP,

7) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny,
8) Cena – cena za Towar określona w Przyjęciu Zamówienia. Cena obejmuje cenę netto za
Towar oraz należną w dniu Przyjęcia Zamówienia kwotę podatku VAT,
9) Zamówienie – oferta zawarcia Umowy składana MOTO DIAGNOSTYCE przez Kupującego,
10) Przyjęcie Zamówienia – oświadczenie składane przez MOTO DIAGNOSTYKĘ, jako
sprzedającego o przyjęciu oferty Kupującego, skutkujące zawarciem Umowy, na
warunkach wskazanych w tym Przyjęciu Zamówieniu oraz w RdP.
II. Zastosowanie
1. RdP normuje zasady dotyczące zawierania i realizacji Umów sprzedaży Towarów przez MOTO
DIAGNOSTYKĘ, jako sprzedającego na rzecz Kupujących, w tym w szczególności wzajemne
prawa i obowiązki Stron.
2. Do każdej Umowy sprzedaży Towarów zawieranej przez MOTO DIAGNOSTYKĘ z Kupującym,
stosuje się niniejsze RdP. Do transakcji sprzedaży Towarów nie stosuje się żadnych ogólnych
warunków lub wzorców umów stosowanych przez Kupującego.
3. Przed zawarciem Umowy, Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z RdP. Kupujący
potwierdza fakt zapoznania się i akceptację wszystkich postanowień niniejszego RdP przy
rejestracji w systemie Sklepu Internetowego oraz przed ostatecznym potwierdzeniem
zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
4. RdP wiąże Kupującego z chwilą złożenia Zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia, Klient
jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym RdP.
5. Informacje udzielane przez MOTO DIAGNOSTYKĘ w jakiejkolwiek formie i postaci, w
szczególności ogłoszenia, kalkulacje i reklamy nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego i nie są wiążące dla MOTO DIAGNOSTYKI, chyba że dokument taki lub RdP
wskazuje, iż stanowią one ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
6. Zmiana lub wyłączenie poszczególnych postanowień RdP może nastąpić wyłącznie za
uprzednią pisemną zgodą MOTO DIAGNOSTYKI, wyrażoną pod rygorem nieważności.
7. RdP podane są do wiadomości Kupującego na stronie internetowej
WWW.MOTODIAGNOSTYKA.COM
8. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z MOTO DIAGNOSTYKĄ przyjęcie
przez niego RdP przy którymkolwiek Zamówieniu, stanowi akceptację stosowania RdP do
wszystkich Umów zawieranych później do czasu zmiany treści RdP.
III. Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest poszczególny Towar, wskazany w Przyjęciu Zamówienia, który
Kupujący zobowiązuje się kupić od MOTO DIAGNOSTYKI.
2. MOTO DIAGNOSTYKA zastrzega sobie prawo do zmiany specyfiki Towarów wskazanych w
Przyjęciu Zamówienia, zamierzającej do ulepszania oferowanych do sprzedaży Towarów. W
przypadku dokonania zmian, MOTO DIAGNOSTYKA deklaruje, że zmienione Towary będą
posiadać co najmniej taką samą przydatność i funkcjonalność oraz zastosowanie, jak Towary
opisane w Przyjęciu Zamówienia.

IV. Zamówienia
1. Kupujący składa MOTO DIAGNOSTYCE Zamówienie:
1. poprzez sklep internetowy pod adresem: WWW.MOTODIAGNOSTYKA.COM,
2. poprzez korespondencję elektroniczną, na adres e-mail
sklep@motodiagnostyka.com.

2. Zamówienie przesłane przez Kupującego musi zawierać szczegółowe informacje o
zamawianym Towarze, w zakresie niezbędnym do jego identyfikacji oraz dane dotyczące
pożądanych przez Kupującego warunków realizacji zamówienia.
3. Składając zamówienie, Kupujący przedstawia MOTO DIAGNOSTYCE swoje szczegółowe dane,
a na żądanie MOTO DIAGNOSTYKI również kopie następujących dokumentów:
1. aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z
ewidencji działalności gospodarczej lub odpowiednika właściwego dla państwa w
którym zarejestrowany jest Kupującego,
2. decyzji o nadaniu numeru REGON,
3. decyzji o nadaniu numeru NIP.
4. Obowiązek dotyczący przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt III ust. 3 RdP nie
dotyczy zamówień składanych przez Kupujących, którzy pozostają z MOTO DIAGNOSTYKĄ w
stałych stosunkach handlowych.
5. W przypadku złożenia przez Kupującego wadliwego Zamówienia (tj. niezgodnego z RdP) lub
też w przypadku wątpliwości MOTO DIAGNOSTYKI co do treści Zamówienia, MOTO
DIAGNOSTYKA informuje o tym fakcie Kupującego, który modyfikuje swoje Zamówienie
i przesyła je ponownie do MOTO DIAGNOSTYKI.
6. Zawarcie Umowy następuje z chwilą, gdy MOTO DIAGNOSTYKA, w odpowiedzi na
Zamówienie, prześle Kupującemu Przyjęcie Zamówienia, w którym określi wszystkie istotne
elementy Umowy Stron, w szczególności Towar będący przedmiotem zamówienia, Cenę oraz
warunki zapłaty i warunki dostawy.
7. Samo złożenie przez Kupującego Zamówienia nie wiąże MOTO DIAGNOSTYKI, a brak
odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia Zamówienia.
8. W przypadku przyjęcia przez MOTO DIAGNOSTYKĘ Zamówienia z zastrzeżeniami, Kupujący
związany jest treścią Przyjęcia Zamówienia (a więc Zamówienia z zastrzeżeniami), o ile nie
przedstawi niezwłocznie swoich ewentualnych uwag. Niezwłoczne przedstawienie uwag
uważa się za złożenie przez Kupującego nowego Zamówienia.
9. Cofnięcie (anulowanie) Zamówienia przez Kupującego zawsze wymaga uprzedniej pisemnej
zgody MOTO DIAGNOSTYKI.
10. Kupujący oświadcza, że wszystkie Zamówienia złożone przez niego lub jego pracowników za
pośrednictwem sklepu internetowego WWW.MOTODIAGNOSTYKA.COM, a także poprzez
wiadomości mailowe z elektronicznych skrzynek pocztowych Kupującego, wiążą Kupującego i
Kupujący zobowiązuje się nie podnosić zarzutów w tym zakresie wobec MOTO DIAGNOSTYKI.
11. W terminie 5 dni od dnia Przyjęcia Zamówienia przez MOTO DIAGNOSTYKĘ, MOTO
DIAGNOSTYKA jest uprawniona do odmowy realizacji Umowy (tj. ma prawo odstąpić od
Umowy) bez żadnych ujemnych konsekwencji prawnych i finansowych dla siebie, w
przypadku:
1. opóźnienia Kupującego w zapłacie jakichkolwiek wymagalnych zobowiązań pieniężnych
należnych MOTO DIAGNOSTYCE z jakiegokolwiek tytułu,

2. naruszenia przez Kupującego jakichkolwiek zobowiązań wobec MOTO DIAGNOSTYKI
wynikających z umów wcześniej zawartych pomiędzy Stronami,
3. posiadania przez MOTO DIAGNOSTYKĘ informacji o niezadowalającej kondycji
finansowej Kupującego.
12. W przypadku opóźnienia w realizacji przez Kupującego wymagalnych zobowiązań wobec
MOTO DIAGNOSTYKI, MOTO DIAGNOSTYKA ma prawo wstrzymać realizację Umowy do
momentu zapłaty przez Kupującego (wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie) wszystkich
wymagalnych zobowiązań, o czym MOTO DIAGNOSTYKA poinformuje Kupującego.
Wystąpienie okoliczności wskazanej w zdaniu pierwszym powoduje przedłużenie terminu
realizacji Umowy o czas pomiędzy poinformowaniem Kupującego o niezapłaconych
a wymagalnych zobowiązaniach a uregulowaniem przez Kupującego wszystkich wymagalnych
zobowiązań. Wstrzymanie się przez MOTO DIAGNOSTYKĘ z realizacją Umowy w
okolicznościach opisanych w niniejszym postanowieniu powyżej, nie jest niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem Umowy i nie powoduje żadnych ujemnych konsekwencji
prawnych i finansowych dla MOTO DIAGNOSTYKI. Jeżeli pomiędzy MOTO DIAGNOSTYKĄ
a Kupującym zawarte są inne umowy sprzedaży lub dostawy, MOTO DIAGNOSTYKA ma
prawo do wstrzymania jakichkolwiek dostaw na rzecz Kupującego.
13. W przypadku, gdy MOTO DIAGNOSTYKA nie może zrealizować całości lub części Zamówienia,
np. z uwagi na braki w jego magazynach Towarów lub z powodu innych przyczyn, za które
MOTO DIAGNOSTYKA nie ponosi odpowiedzialności, wówczas MOTO DIAGNOSTYKA ma
prawo w takiej części wstrzymać realizację Umowy do momentu dostarczenia tych Towarów
do MOTO DIAGNOSTYKI lub do czasu ustania innych przyczyn, nie dłużej jednak niż na 30 dni,
o czym MOTO DIAGNOSTYKA poinformuje Kupującego. Wystąpienie przesłanki wskazanej w
zdaniu pierwszym, powoduje przedłużenie terminu realizacji Umowy o czas trwania
przyczyny, nie dłużej niż o 30 dni. Wstrzymanie się przez MOTO DIAGNOSTYKĘ z realizacją
Umowy w okolicznościach opisanych w niniejszym postanowieniu powyżej, nie jest
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy i nie powoduje żadnych ujemnych
konsekwencji prawnych i finansowych dla MOTO DIAGNOSTYKI. W przypadku takim MOTO
DIAGNOSTYKA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą po
stronie Kupującego lub jego kontrahentów na skutek wstrzymania wykonania Umowy, w
szczególności zaś za wszelkiego rodzaju straty pośrednie, utracone korzyści, a także
jakiekolwiek inne straty o charakterze finansowym. Wstrzymanie wykonania Umowy z
przyczyn wskazanych powyżej nie stanowi zmiany terminu dostawy i nie może być podstawą
odstąpienia przez Kupującego od Umowy.
14. MOTO DIAGNOSTYKA informuje Kupującego o faktycznym terminie dostawy Towarów, a
Kupujący zobowiązany jest przygotować się do odbioru Towarów we wskazanym przez
MOTO DIAGNOSTYKA terminie.
15. Jeśli MOTO DIAGNOSTYKA składa Kupującemu indywidualną ofertę sprzedaży, wówczas
oferta ta wiąże MOTO DIAGNOSTYKĘ przez 14 dni od dnia jej wysłania przez MOTO
DIAGNOSTYKĘ, o ile w treści oferty nie wskazano inaczej.
V. Cena i warunki płatności
1. Na podstawie Umowy, Kupujący zapłaci MOTO DIAGNOSTYCE Cenę za Towar, określoną
przez MOTO DIAGNOSTYKĘ w Przyjęciu Zamówienia. Jeżeli nie ustalono inaczej, podstawą

ustalenia Ceny, będą ceny Towarów MOTO DIAGNOSTYKI, obowiązujące w dniu Przyjęcia
Zamówienia.
2. Zapłata może zostać dokonana w formie:
a) za pobraniem – przy odbiorze Towarów,
b) poprzez przedpłatę:
 przelewem na rachunek bankowy MOTO DIAGNOSTYKI, podany w Przyjęciu
Zamówienia,
 systemem płatności on-line PayPAL – system administrowany przez PayPAL
Polska spółka z o.o. ul. E. Plater 53, 00-113, Warszawa, System płatności
realizuje płatności kartami płatniczymi - Visa, Visa Electron, MasterCard,
MasterCard Electronic oraz Maestro,
 systemem płatności on-line DotPAY - system administrowany przez Dotpay
S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, regulamin usługi dostępny pod adresem
http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/, System płatności realizuje
płatności kartami płatniczymi - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard
Electronic oraz Maestro,

3. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem, Kupujący zobowiązany jest
do dokonania zapłaty Ceny w terminie 7 dni od dnia otrzymania Przyjęcia Zamówienia, chyba
Strony zgodnie postanowią inaczej.
4. W szczególnych przypadkach, MOTO DIAGNOSTYKA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby
płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie MOTO DIAGNOSTYKA ma prawo do naliczania odsetek za
opóźnienie w transakcjach handlowych.
6. W przypadku nieokreślenia przez Kupującego tytułu danej płatności, MOTO DIAGNOSTYKA
jest uprawniona do zaliczenia danej płatności na poczet wymagalnego długu Kupującego
wobec MOTO DIAGNOSTYKI, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych – na poczet najdawniej
wymagalnego. W przypadku płatności dokonywanych przez Kupującego z opóźnieniem,
MOTO DIAGNOSTYKA jest uprawniona, bez względu na odmienną dyspozycję Kupującego,
zaliczyć daną płatność w pierwszej kolejności na związane z nią odsetki za opóźnienie.
7. Potrącenie przez Kupującego wierzytelności przysługujących mu wobec MOTO DIAGNOSTYKI
ze wzajemnymi wierzytelnościami MOTO DIAGNOSTYKI wobec Kupującego jest dopuszczalne
wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą MOTO DIAGNOSTYKI.
8. W przypadku, gdy Kupujący pozostaje w opóźnieniu w płatności Ceny lub części Ceny
powyżej 30 dni, MOTO DIAGNOSTYKA ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy. W takim przypadku MOTO DIAGNOSTYKA jest uprawniona do zatrzymania zaliczki
uiszczonej przez Kupującego na poczet Ceny, na co Kupujący wyraża zgodę.
9. Do czasu uiszczenia całości Ceny MOTO DIAGNOSTYKA zastrzega własność zamówionych
Towarów.
10. Jeżeli Kupujący nie dokona, z przyczyn niezawinionych przez MOTO DIAGNOSTYKĘ, odbioru
Towaru w ustalonym terminie, Cena i inne świadczenia muszą być mimo to uiszczone tak,
jakby wydanie Towaru odbyło się zgodnie z treścią Przyjęcia Zamówienia.
11. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich
rozpatrywanie nie wstrzymuje biegu terminu płatności Ceny.

VI. Warunki dostawy, wykonanie Umowy
1. MOTO DIAGNOSTYKA zobowiązuje się wyłącznie do wydania Kupującemu Towaru oraz
przeniesienia na Kupującego własności tego Towaru, po otrzymaniu od Kupującego całej
Ceny. Wydanie Towaru następuje na zasadach określonych w formule EXW [Ex Works]
INCOTERMS 2010 z magazynu MOTO DIAGNOSTYKI lub jej dostawcy.
2. MOTO DIGANOSTYKA realizuje wysyłkę Towarów wyłącznie na adres na terytorium Polski.
3. Realizacja wydania Towarów przewoźnikowi przez MOTO DIAGNOSTYKĘ następuje:
a) po Przyjęciu Zamówienia - jeżeli wybrano płatność przy odbiorze,
b) po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy – jeżeli wybrano przedpłatę,
c) przy on-line – z chwilą otrzymania pozytywnej weryfikacji.
4. Zobowiązanie MOTO DIAGNOSTYKI, z tytułu Umowy, zawartej zgodnie z RdP, nie obejmuje w
szczególności obsługi technicznej odnośnie wykorzystania Towaru. Odmienne postanowienia
mogą być przyjęte przez Strony wyłącznie na podstawie dodatkowego, pisemnego
porozumienia.
5. Kupujący ponosi koszty odbioru i transportu Towaru, chyba że Strony w dodatkowym
pisemnym porozumieniu lub Przyjęciu Zamówienia postanowiły inaczej.
6. Wydanie Towaru następuje w chwili wydania Towaru przewoźnikowi. Strony mogą ustanowić
inne miejsce i chwilę wydania Towaru, stosując reguły handlu INCOTERMS 2010 albo w inny
sposób zgodnie przyjęty przez Strony na piśmie.
7. Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, wydanie Towaru może odbywać się partiami.
8. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi z MOTO DIAGNOSTYKI na Kupującego
z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.
9. W przypadku, gdy Strony nie uzgodniły szczegółowo jakości Towaru, będącego przedmiotem
Umowy Stron, MOTO DIAGNOSTYKA sprzeda Kupującemu Towar o jakości odpowiadającej
średnim wymaganiom dla danego gatunku i rodzaju Towarów.
10. W przypadku, gdy Strony nie umówiły się  szczegółowo w zakresie opakowania Towaru,
MOTO DIAGNOSTYKA sprzeda Kupującemu Towar opakowany lub pozbawiony opakowania,
zgodnie z obowiązującymi przepisami lub standardami obowiązującymi w przedsiębiorstwie
MOTO DIAGNOSTYKI lub w przedsiębiorstwach jego dostawców.
11. Jeśli Kupujący żąda opakowania Towaru w inny sposób, niż to wynika z pkt VI ppkt. 10 RdP,
koszt opakowania obciąża Kupującego.
12. Koszt żądanego przez Kupującego zabezpieczenia lub ubezpieczenia towaru na czas
transportu obciąża Kupującego.
13. W wypadku braku terminowej zapłaty za Towar, Kupujący traci prawo do zgłaszania roszczeń
z tytułu zawartej Umowy wobec MOTO DIAGNOSTYKI.
14. Kupujący zobowiązany jest skontrolować odebrany Towar, w szczególności jakość, ilość i
asortyment dostarczonych Towarów niezwłocznie po jego wydaniu i dokonać właściwej
adnotacji na liście przewozowym, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi (zgodnie z
właściwymi przepisami przewozowymi) i MOTO DIAGNOSTYCE, w formie pisemnej,
ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie oraz umożliwić przedstawicielowi MOTO
DIAGNOSTYKI, na jej żądanie, zbadanie, w niezwłocznym terminie, Towarów w stanie
niezmienionym. Dokonanie przez Kupującego odbioru Towarów bez ich zbadania lub

niezgłoszenie zastrzeżeń natychmiast po zbadaniu Towarów będzie uważane za
potwierdzenie, że MOTO DIAGNOSTYKA wydała Towary zgodne z Umową, w szczególności
we właściwej ilości i jakości oraz zgodne z Przyjęciem Zamówienia.
15. Jeśli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest obiektywnie możliwe
wykonanie niezwłocznej kontroli wydanego Towaru, kontrola przy odbiorze powinna
obejmować co najmniej list przewozowy, ilość i stan opakowań, dane dotyczące oznaczenia
Towaru na opakowaniu oraz szkody widoczne z zewnątrz. Niezwłocznie, kiedy stanie się to
obiektywnie możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu Towaru, zanim zostanie on
wykorzystany, nie później niż 2 dni od wydania powinna być przeprowadzona szczegółowa,
pełna kontrola Towaru.
16. Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od MOTO DIAGNOSTYKI jakichkolwiek roszczeń
z tytułu braków ilościowych lub niezgodności Towaru z Umową – Kupujący zobowiązany jest
dopełnić wszystkich formalności przewidzianych w punktach poprzedzających, w
szczególności zgłosić MOTO DIAGNOSTYCE stwierdzone nieprawidłowości natychmiast po ich
ustaleniu, nie później niż w terminie 2 dni od dnia wydania Towaru.
17. W przypadku nieodebrania Towarów przez Kupującego lub niepotwierdzenia dokonania
odbioru przez Kupującego z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi MOTO
DIAGNOSTYKA, Kupujący zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód poniesionych
przez MOTO DIAGNOSTYKE w wyniku takiego opóźnienia, w tym w szczególności obowiązany
jest pokryć wszelkie koszty przechowania, ubezpieczenia oraz ponownego transportu
Towarów do miejsca ich dostawy.
 
VII. Siła wyższa
1. MOTO DIAGNOSTYKA nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia jakimkolwiek terminom
wynikającym z zawarcia lub wykonywania Umowy, jeżeli uchybienia te nie wynikają z jego
wyłącznej winy.
2. MOTO DIAGNOSTYKA nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, będące skutkiem: wojny, ryzyka wybuchu
wojny oraz zamieszek, działania władz w kraju i za granicą utrudniającego działalność
podmiotów, pożaru, strajku, eksplozji, braku siły roboczej, sporu pracowniczego,
zablokowania ruchu drogowego, braku środka transportu, powodzi, strajku okupacyjnego,
trzęsienia ziemi, epidemii, naruszenia umów z dostawcami, niemożności realizacji dostaw z
powodu złych warunków pogodowych, sabotażu i ogólnie wszelkich nieprzewidzianych
okoliczności zarówno w kraju jak i za granicą, wskutek których nie będzie można obiektywnie
wymagać od MOTO DIAGNOSTYKI, by należycie zrealizowało Umowę zawartą z Kupującym.
3. MOTO DIAGNOSTYKA zobowiązana jest dołożyć należytej staranności, aby poinformować
Kupującego o charakterze okoliczności pozostających poza kontrolą MOTO DIAGNOSTYKI
oraz spodziewanym czasie ich ustąpienia oraz dołoży należytej staranności, aby uniknąć
przyczyny lub ją usunąć oraz podjąć działalność w możliwie najkrótszym terminie.
4. Umowa dotknięta działaniem siły wyższej nie wygasa, lecz termin jej realizacji ulega
przedłużeniu o czas trwania działania siły wyższej. W przypadku zdarzenia spowodowanego
działaniem siły wyższej, MOTO DIAGNOSTYKA zwolniona jest w szczególności
z odpowiedzialności z tytułu terminowego dostarczenia Towaru Kupującemu, do czasu
ustania działania siły wyższej. W takim przypadku, MOTO DIAGNOSTYKA wykona Umowę

w rozsądnym terminie, po ustaniu działania siły wyższej. Jednakże, w przypadku gdy działania
siły wyższej trwają przez okres przekraczający 60 dni, każda ze Stron jest uprawniona do
odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni, bez prawa do odszkodowania, za pisemnym
powiadomieniem drugiej Strony.
5. Kupujący może odstąpić od Umowy wyłącznie wtedy, gdy opóźnienie MOTO DIAGNOSTYKI
było poważne (tj. dłuższe niż 60 dni). Jeśli Kupujący nie skorzysta z prawa odstąpienia od
Umowy, w terminie wskazanym w pkt VII ppkt. 4 RdP, termin dostawy wskazany w
przesłanym przez MOTO DIAGNOSTYKĘ w zawiadomieniu o opóźnieniu powinien być uznany
za nowy termin dostawy, wiążący Strony.
VIII. Zakres odpowiedzialności
1. MOTO DIAGNOSTYKA udziela Kupującemu gwarancji na okres, w zakresie i na zasadach
wskazanych w osobnym dokumencie gwarancyjnym, o ile taki został Kupującemu wydany.
2. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu
rękojmi, chyba że w indywidualnych pisemnych uzgodnieniach Strony postanowiły inaczej.
3. Jakakolwiek ewentualna odpowiedzialność MOTO DIAGNOSTYKI związana z zawarciem
Umowy lub dokonaniem sprzedaży Towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie
obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat
produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.
4. Odpowiedzialność za posiadanie przez Towar określonych cech lub za przydatność
dostarczonego Towaru do pożądanych przez Kupującego celów MOTO DIAGNOSTYKA ponosi
wyłącznie pod warunkiem, iż udzieliła Kupującemu pisemnego zapewnienia, że Towar
posiada określone cechy albo że jest on przydatny do tych celów.
5. MOTO DIAGNOSTYKA nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną przez
Towar (w tym Towar będący produktem niebezpiecznym) lub w związku z jego posiadaniem
lub użyciem – za wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio z bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa.
6. MOTO DIAGNOSTYKA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej MOTO
DIAGNOSTYKI. W szczególności MOTO DIAGNOSTYKA nie ponosi odpowiedzialności za straty,
które Kupujący poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie
wyrządzono.
7. MOTO DIAGNOSTYKA nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich występujących
przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze
sprzedanymi Kupującemu przez MOTO DIAGNOSTYKĘ Towarami lub innymi produktami, do
których wytworzenia użyto Towarów sprzedanych Kupującemu przez MOTO DIAGNOSTYKĘ.
8. W szczególności MOTO DIAGNOSTYKA nie odpowiada za działania osób trzecich,
nieprawidłowe stosowanie, użycie niezgodne z przeznaczeniem sprzedanego Towaru.
 
IX. Poufność informacji
1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim
informacji o warunkach zawartych Umów oraz wszelkich danych o przedsiębiorstwie
uzyskanych podczas negocjacji, zawarcia oraz wykonania Umowy, do której stosuje się RdP,

na zasadach określonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, bez uprzedniej
zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej.
2. Wykorzystywanie danych i informacji wskazanych w pkt IX ust. 1 RdP w innych celach, niż
służących realizacji Umowy, jak również ich publikacja, nie jest dopuszczalna bez uprzedniej
pisemnej zgody drugiej ze Stron.
3. Obowiązek określony powyżej nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz
udostępniania informacji na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów
kontrolnych oraz wynikających z obowiązków informacyjnych w zakresie przewidzianym
przez prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.
4. Obie strony zastrzegają sobie prawo informowania o fakcie zawarcia Umowy oraz
Przedmiocie umowy.
X. Postanowienia końcowe
1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z tytułu zawartej Umowy, będzie
sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla Poznania.
2. Do Umów zawartych przez MOTO DIAGNOSTYKA zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym RdP, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu
cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
4. Tytuły poszczególnych punktów niniejszych RdP wprowadzone zostały jedynie dla ułatwienia
posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego a co za tym idzie tekst RdP nie może
być interpretowany na ich podstawie.
5. Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw (w tym wierzytelności)
wynikających z Umowy na jakikolwiek podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody MOTO
DIAGNOSTYKI.
6. Wszelkie przewidziane w RdP zawiadomienia lub oświadczenia wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności, chyba że co innego wynika z niniejszych RdP.
7. Ewentualna nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień RdP nie
powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień RdP. Strony
zobowiązują się zastąpić nieważne lub bezskuteczne postanowienie RdP regulacjami, które w
najbliższy sposób odpowiadać będą celowi postanowienia, które uznano za nieważne lub
bezskuteczne.


Przejdź do strony głównej
Kontakt
Polecamy
Tester diagnostyczny John Deere DIAGNOSTIC KIT EDL V2 Service Advisor - Electronic Data Link

Tester diagnostyczny John Deere DIAGNOSTIC KIT EDL V2 Service Advisor - Electronic Data Link

10 999,00 zł
EDL V2 - Electronic Data-Link Tester Diagnostyczny John Deere EDL 2 - Service Advisor -  kompleksowa diagnostyka John Deere   John Deere EDL V2 wraz z Service Advisor (2018) to fabryczny tester serwisowy przeznaczony do kompleksowej diagnostyki…
Blog
Systemy płatności
  • Dotpay
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl